Política de privacitat
Dades del responsable del tractament: 
Identitat: Fundació per a Joves La Carena - NIF: G65158735  
Adreça postal: Carretera d'Esplugues 240-242, 08940 Cornellà (Barcelona) 
Telèfon: 933773307 - Correu electrònic: lacarena@pangea.org
Condicions de protecció de dades de caràcter personal:
FUNDACIÓ PER A JOVES LA CARENA, l’informa, d’acord amb l’article 13 del Reglament (EU) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (endavant, RGPD), que incorpora les seves dades personals amb el seu consentiment a un fitxer automatitzat de la nostra propietat, a fi i efecte de gestionar la seva sol·licitud i informar-lo sobre l’oferta educativa de La Carena.
La finalitat del tractament és la de comunicar-li qualsevol informació relacionada amb la seva sol·licitud sobre l’oferta educativa de La Carena.
Es garanteix la utilització de les dades personals de manera confidencial, complint amb el grau de seguretat i protecció adequat, tenint en compte les mesures de seguretat legalment establertes per evitar la seva pèrdua, deteriorament i transferència o accés a tercers no autoritzats. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal. 
Per a qualsevol qüestió relativa al tractament de dades es pot adreçar per correu electrònic a lacarena@pangea.org o al telèfon 93 377 33 07. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les dades, com també el dret a no estar subjecte a decisions individualitzades automatitzades. En tot cas, recordi que sempre pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
En acceptar aquestes condiciones, estarà prestant el seu consentiment perquè Fundació per a Joves La Carena tracti les seves dades en les condicions indicades i amb les finalitats indicades, consentiment que podrà revocar en qualsevol moment, sense que això invalidi el tractament que s’hagi anat fent fins al moment.